Algemene voorwaarden studio mmooy

Artikel 1 Definities

studio mmooy gevestigd te Molenstraat 18 A, 2513BK ’s – Gravenhage, KvK-nummer 74818600, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Studio mmooy.
De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan studio mmooy zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de opdrachtgever werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, alsmede op alle overeenkomsten, werkzaamheden en leveringen van diensten en goederen door of namens Studio mmooy waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij tussen studio mmooy en de opdrachtgever daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Studio mmooy in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
De algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden expliciet van de hand gewezen.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk of via e-mail zijn overeengekomen.

Artikel 3 Offertes

1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
2. Studio mmooy kan niet aan de offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

1. De offerte wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Op de offerte staat de prijs voor de gekozen dienst vermeld. Bijkomende kosten, zoals kosten voor licenties en onderhoud worden apart op de offerte vermeld.
3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Op de offerte zal een schatting worden gegeven van het aantal benodigde uren. Deze inschatting is gebaseerd op op ervaring met soortgelijke projecten. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is zal dit tijdelijk aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Studio mmooy op basis van daadwerkelijk verbruikte uren.
4. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. Studio mmooy komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken.
5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Studio mmooy heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen.
6. Studio mmooy is gerechtigd de geoffreerde prijzen te verhogen in geval de omstandigheden waaronder de overeenkomst wordt uitgevoerd zijn gewijzigd (bijvoorbeeld in geval van spoed), de in opdracht gegeven werkzaamheden zijn gewijzigd (bijvoorbeeld meerwerk), of het in rekening brengen van de geoffreerde prijs tot een onredelijke verhouding van prijs ten opzichte van de te verrichte werkzaamheden zou leiden. Studio mmooy brengt de opdrachtgever hiervan op de hoogte.
7. Indien nodig ontvangt opdrachtgever een extra factuur voor nog niet eerder gefactureerde kosten voor meerwerk ontstaan door gewijzigde wensen of omstandigheden. Meerwerk zal tijdig door Studio mmooy aan opdrachtgever worden gecommuniceerd en enkel na goedkeuring worden uitgevoerd.
8. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
9. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
10. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Studio mmooy onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Informatieverstrekking opdrachtgever

1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Studio mmooy.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Studio mmooy zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Opdrachtgever vrijwaart Studio mmooy voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

Studio mmooy voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.
Doordat de diensten van Studio mmooy online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.
Studio mmooy kan geen marketingsucces (zoals een hogere positie in Google), groei van klanten of vergrote naamsbekendheid garanderen op basis van de door haar verrichte werkzaamheden.
Studio mmooy is niet aansprakelijk voor de schade van welke aard veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen.
Studio mmooy zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden of hetgeen in maatschappelijk verkeer betaamt.

Artikel 7 Wijziging en annulering

1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft Studio mmooy de mogelijkheid de werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte of omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Studio mmooy maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan opdrachtgever.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor degelijke uitvoering nodig is om werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen.
Annulering door de opdrachtgever van een overeenkomst is enkel schriftelijk mogelijk. Annulering na acceptatie van de offerte, maar voor aanvang van de werkzaamheden resulteert in betaling van 20% van de geoffreerde kosten; annulering na aanvang van de werkzaamheden resulteert in de verplichting tot het betalen van 70% van het geoffreerde bedrag. Wanneer wordt gewerkt op basis van uurtarief zijn bij annulering de tot dan toe uitgevoerde uren direct opeisbaar. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd het werk, waaronder maar niet gelimiteerd tot ontwerpen, te gebruiken, tenzij de volledig geoffreerde werkzaamheden worden doorlopen en betaald.
Voor diensten die worden afgenomen bij derden, waaronder hosting, domeinnamen en licenties, gelden termijnen van de derde aanbieder, die onderhevig zijn aan eventuele wijzigingen. Deze diensten worden verlengd indien niet minstens een kalendermaand vooraf wordt opgezegd door opdrachtgever.
Artikel 8 Overmacht

In geval van overmacht is Studio mmooy gerechtigd de werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de werkzaamheden, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar Studio mmooy redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte of ongevallen.
Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van Studio mmooy jegens opdrachtgever opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 3 kalendermaanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Er ontstaat onmiddellijk een vordering op de tot dan gemaakte kosten.

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade

Studio mmooy is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
Studio mmooy is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals geadviseerd door Studio mmooy.
Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van geleverd werk en het tijdig maken van volledige back-ups, waar van toepassing.
Studio mmooy is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen, daarmee inbegrepen vertragingen, die door leveranciers zijn veroorzaakt.
Studio mmooy is niet aansprakelijk voor situaties die buiten haar bereik liggen, waaronder hacks, het verliezen van data of onbereikbaarheid van de website door netwerkstoringen.
Studio mmooy is niet aansprakelijk voor gevolgen van eventuele aanpassing door opdrachtgever of derden.
Studio mmooy is niet aansprakelijk voor fouten in aangeleverde teksten of incorrect gebruik van auteursrechtelijk beeld wanneer opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor het concept of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en hier geen gebruik van heeft gemaakt.
Studio mmooy is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. De opdrachtgever bevestigt dat alle stukken die aan Studio mmooy worden geleverd eigendom zijn van de opdrachtgever en sluit hiermee aansprakelijkheid uit.
In het geval dat Studio mmooy een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door Studio mmooy aan opdrachtgever is gefactureerd.
Opdrachtgever vrijwaart Studio mmooy tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.

Artikel 10 Bijzondere bepalingen
Na oplevering van een website door Studio mmooy is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, tenzij anders overeengekomen.
Wanneer er een gebrek ontstaat aan de website door toedoen van opdrachtgever, kan Studio mmooy worden ingeschakeld dit gebrek te herstellen. Deze meerkosten zullen afzonderlijk worden geoffreerd en gefactureerd.
Het is niet toegestaan om door Studio mmooy ter beschikking gestelde diensten te gebruiken voor handelingen en gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden en openbare orde. Hieronder valt onder andere, maar niet uitsluitend, spamming, het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging en hacken.
Studio mmooy is gerechtigd de verstrekte toegang tot en gebruik van de diensten buiten gebruik te stellen wanneer de opdrachtgever in strijd handelt met het in de vorige leden bepaalde. Vorderingen komen hiermee niet te vervallen.
Een login is persoonlijk en het gebruik daarvan is slechts voor opdrachtgever. Het is opdrachtgever niet toegestaan anderen gebruik te laten maken van zijn login of deze aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming van Studio mmooy. Studio mmooy is niet verantwoordelijk voor gevolgen ontstaan doordat inloggegevens aan derden zijn verstrekt.

Artikel 11 Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten op de door Studio mmooy aan opdrachtgever ter beschikking gestelde content, materialen, goederen, diensten, programma’s, codes en advies berusten bij Studio mmooy. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het geleverde te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
Studio mmooy blijft eigenaar van de content, broncode en software, tenzij anders is vermeld. Opdrachtgever komt enkel een gebruiksrecht toe.
Indien opdrachtgever wijzigingen aanbrengt in door Studio mmooy aangeleverde content, komt de garantie op het werk te vervallen.
Studio mmooy heeft het recht de content pas te publiceren, dan wel de website vrij te geven, na volledige betaling van het verschuldigde bedrag.
Studio mmooy is gerechtigd haar naam te vermelden in de footer van de website wanneer zij verantwoordelijk is voor het design hiervan. Indien opdrachtgever wijzigingen aanbrengt in de website zal in onderling overleg worden gekeken bij wie het auteursrecht van de gehele website komt te liggen door deze wijzigingen en of naamsvermelding nog gewenst is.
Opdrachtgever geeft Studio mmooy met het aangaan van de overeenkomst toestemming tot het gebruik van beeldmateriaal ten behoeve van haar portfolio, tenzij vooraf uitdrukkelijk bezwaar gemaakt.
Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de website. Opdrachtgever dient het intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Studio mmooy van enige aanspraak door derden. Een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten behoort niet tot enige overeenkomst die Studio mmooy aangaat.

Artikel 12 Geheimhouding

Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 13 Levering

Studio mmooy spant zich in de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte levertijd in acht te worden genomen, tenzij door partijen anders overeengekomen.
Na eerste aanlevering vindt een maximaal overeengekomen aantal revisierondes plaats. Aangepaste wensen van opdrachtgever, of revisies die buiten de afgesproken rondes of rondetijd vallen, kunnen een meerprijs opleveren.

Artikel 14 Klachten en revisies

Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten of goederen binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Studio mmooy. Zij streeft ernaar klachten binnen 14 werkdagen inhoudelijk te behandelen.
Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, of feedback uitblijft op de overeengekomen momenten, dan komt de opdrachtgever geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling binnen de huidige overeenkomst. Revisies zullen buiten de overeengekomen rondes worden verwerkt op basis van het uurtarief van Studio mmooy.
Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
Indien opdrachtgever wijzigingen aanbrengt in de door Studio mmooy aangeleverde content komt de garantie op het aangeleverde werk volledig te vervallen.
Voor vragen/en of kanten kan de klant contact opnemen via het e-mailadres: hello@studiommooy.com

Artikel 15 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Studio mmooy is gevestigd.
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Studio mmooy en betrokken derden 12 maanden.